Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Dulcom B.V.
KVK 93235429
BTW NL866322127B01
datum laatste wijziging: 12-03-2024

ALGEMENE VOORWAARDEN NRTO

Dulcom DTP Trainingen conformeert aan de Algemene Voorwaarden van het NRTO voor Consumenten en de
Algemene Voorwaarden van het NRTO voor Zakelijke afnemers (PDF).

NRTO Gedragscode

Dulcom DTP Trainingen conformeert aan de Gedragscode Beroep en Bedrijf NRTO (PDF).

AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN: Dulcom Online & Print Media

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Dulcom en een opdrachtgever, waarop Dulcom deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes
De door Dulcom gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Dulcom is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever door hem schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Dulcom zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Dulcom het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dulcom aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Dulcom worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Dulcom zijn verstrekt, heeft Dulcom het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Dulcom is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Dulcom is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Dulcom de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. In het geval van een overeenkomst voor bepaalde looptijd in periodieke termijnen, gaat de overeenkomst in bij het betalen van het eerste termijn.

Artikel 4. Uitvoeringstermijn
Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Dulcom derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dulcom zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Dulcom de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Dulcom daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 4. In afwijking van lid 3 zal Dulcom geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatíe geldt als vertrouwelijk als dít door de andere partij is medegedeeld of als dít voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in Artikel 6. (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Dulcom zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Dulcom verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Dulcom worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Dulcom behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Eigendomsbepaling

 1. Alle door Dulcom geleverde en zich bij/onder de opdrachtgever bevindende zaken of ontwerpen blijven eigendom van Dulcom tot het moment dat de opdrachtgever alle vorderingen betreffende de levering of overeengekomen termijn heeft voldaan.
 2. Eventuele ontwikkelde applicaties, het Content Management Systeem en/of broncode van websites blijven eigendom van Dulcom. In geen geval kan de opdrachtgever inzage krijgen in de broncode of databasestructuur van de toepassing. Na een eventuele stopzetting van de samenwerking mag de opdrachtgever onder geen beding nog gebruik maken van de door Dulcom ontwikkelde broncode, tenzij anders overeengekomen.
 3. De data die door de opdrachtgever in de database en op de webservers worden opgeslagen, blijven te al en tijden eigendom van de opdrachtgever. Dulcom mag en zal deze op geen enkele manier gebruiken voor eigen doeleinden, noch doorgeven aan derden.
 4. Indien de samenwerking door één van de partijen wordt stopgezet en al de openstaande facturen voldaan zijn, zal Dulcom de opdrachtgever een elektronische lijst (in Excel of tekstbestand al naar gelang de keuze van de opdrachtgever) bezorgen met alle gegevens van de opdrachtgever uit de database waarna Dulcom deze gegevens permanent zal verwijderen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het downloaden van de andere gegevens opgeslagen op de webservers.

Artikel 9. Opzegging, annulering en wijziging

 1. Beide partijen kunnen ten einde van de overeengekomen termijn opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met redenen omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste vier weken in acht te nemen. Voor particulieren geldt een bedenktermijn van 14 dagen.
 2. In geval van tussentijdse opzegging heeft Dulcom het recht de resterende termijnen van de overeengekomen periode in rekening te brengen.
 3. Als de opdrachtgever annuleert is hij de volgende percentages van het overeengekomen bedrag verschuldigd:
  – binnen 2 maanden voor aanvang van de eerste activiteit: 50%
  – binnen 1 maand voor aanvang van de eerste activiteit: 70%
  – binnen 2 weken voor aanvang van de eerste activiteit: 100%
 4. Het restitutietermijn bedraagt 14 dagen. Bij tussentijdse beëindiging vindt geen restitutie plaats.
 5. Dulcom is gerechtigd zonder opgaaf van reden een cursus op een andere datum te laten plaatsvinden of samenvoegen met een andere cursus in welk geval de cursist het recht heeft zonder kosten te annuleren of te wijzigen. De cursist zal hierover schriftelijk of per email worden bericht.
 6. Dulcom is gerechtigd zonder opgaaf van reden een cursus te annuleren, in welk geval de cursist recht heeft op terugbetaling van de volledig betaalde cursusprijs. Voor het overige kan de cursist geen aanspraak maken op enige vergoeding. De cursist zal hierover schriftelijk of per email worden bericht. Het restitutie betaaltermijn bedraagt 14 dagen.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst
De vorderingen van Dulcom op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 • na het sluiten van de overeenkomst aan Dulcom ter kennis gekomen omstandigheden geven Dulcom goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • indien Dulcom de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is Dulcom bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Dulcom schadevergoeding te vorderen.
 • Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Dulcom zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Dulcom bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11. Gebreken: klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen een maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk (via email aan klachten@dulcom.nl) te worden gemeld aan Dulcom.
 2. Op klachten wordt binnen 14 dagen gereageerd. De afhandeling van de klacht geschied binnen 30 dagen en zal altijd vertrouwelijk behandeld worden. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zullen wij u hiervan binnen 30 dagen in kennis stellen waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien zullen wij u een indicatie geven wanneer we verwachten uitsluitsel te kunnen geven.
 3. Indien een klacht gegrond is zal Dulcom de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Dulcom slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van de opdracht.
 4. Bij geschillen over de klacht verwijzen wij naar Artikel 16 van de Algemene Voorwaarden van het NRTO.

Artikel 12. Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2, 6 en 7 van dit Artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3-7 van dit Artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW en kosten van derden.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Dulcom, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, kosten van derden.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 6. Indien Dulcom met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Dulcom niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief: Dulcom mag stijgingen in de loon- en materiaalkosten doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld.
 7. Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 13. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, indien niet anders is aangegeven op de factuur, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar op de factuur vermelde bankrekening.
 Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een wettelijke rente verschuldigd.
 2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 3. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 14. Incassokosten

 1. Is de opdrachtgever ín gebreke of ín verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval ís de opdrachtgever verschuldigd:
- over de eerste € 6.500,- 15%
- over het meerdere tot € 13.000,- 10%
- over het meerdere tot € 32.500,- 8%
- over het meerdere tot € 130.000,- 5%
- over het meerdere 3%
Indien Dulcom aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 2. De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer de door de opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voorzover de opdrachtgever aan toont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien de opdrachtnemer en de opdracht gever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Dulcom is beperkt tot het bedrag van het verschuldigde honorarium, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Dulcom of haar leidinggevende ondergeschikten. De clausule bevat een algemene beperking tot een bepaald vastgesteld bedrag.
Er zijn nuanceringen mogelijk:
- de aansprakelijkheid voor de gedragingen van bepaalde personen is beperkt of uitgesloten;
- de aansprakelijkheid voor bepaalde vormen van niet-nakoming is beperkt (bijvoorbeeld een andere aansprakelijkheidslimiet voor niet of te late nakoming dan voor gebrekkige nakoming);
- de aansprakelijkheid voor bepaalde soorten schade is beperkt of uitgesloten (bijvoorbeeld: een andere aansprakelijkheidslimiet voor personenschade dan voor zaakschade of zuivere vermogensschade, zoals stagnatieschade, winstderving enz.).
 3. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

Artikel 16. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhindert, en die niet aan Dulcom zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan díe van Dulcom, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Dulcom; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Dulcom afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
 2. Dulcom heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Dulcom haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Dulcom opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Dulcom niet mogelijk is langer duurt dan een maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Dulcom bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Downtime

Uitval website en/of Content Managent Systeem
Opdrachtgever onderkent en aanvaardt dat een CMS een gecompliceerd technisch systeem is dat regelmatig dient te worden onderhouden en als gevolg daarvan af en toe (gedurende bepaalde beperkte perioden) niet toegankelijk kan zijn. Dulcom verbindt zich om zich tot het uiterste in te spannen om deze zgn. “downtime” tot een minimum te beperken. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de goede werking van het CMS en website (doordat dit gebruik maakt van internet) van tal van derden afhankelijk is (zoals daar bijv. zijn: de ISP van Dulcom en de ISP van opdrachtgever/gebruiker, de leverancier van de telecomverbinding van de opdrachtgever/gebruiker, etc.). Dulcom sluit al haar eventuele aansprakelijkheid voor downtime van het CMS en/of website als gevolg van uitval of vermindering en/of wijziging van services of systemen van dergelijke derden uit.

Artikel 18. storingen website en/of Content Managent Systeem
Dulcom zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om de applicatie in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden.

 1. Opdrachtgever onderkent en aanvaardt dat door de gecompliceerdheid van het systeem de mogelijkheid bestaat dat na oplevering of updates storingen kunnen voorkomen. Opdrachtgever dient storingen in het functioneren van de applicatie terstond te melden aan Dulcom.
 2. Dulcom zal een storing in de applicatie zo spoedig mogelijk, nadat de storing door opdrachtgever is gemeld, opheffen.
 3. De kosten van de storingsopheffing komen voor rekening van Dulcom, tenzij:
- opdrachtgever onoordeelkundig gebruik heeft gemaakt van de applicatie;
- opdrachtgever in strijd met de overeenkomst of de algemene voorwaarden heeft gehandeld betreffende het gebruik van de applicatie;
- de storing anderszins aan opdrachtgever toegerekend kan worden of in het geval van eigen hosting van online diensten door opdrachtgever.

Artikel 19. Data/e-mailverkeer
Het data/e-mailverkeer is onbeperkt met dien verstande dat een en ander acceptabel dient te zijn in verhouding tot het doorsnee verbruik van de gemiddelde gebruiker en zal nimmer meer dan 2% van de processor belasting in beslag nemen. Indien een dergelijke website exceptioneel verbruik vertoont zal levering van de dienst worden opgeschort of een toeslag worden opgelegd conform het extreme gebruik. Dulcom heeft te allen tijde het recht om het gewraakte account off-line te plaatsen indien deze de overige gebruikers zal hinderen door het onttrekken van te veel bandbreedte/datatraffic en/of processor belasting.

Artikel 20. Geschilbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam. Dulcom blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 21. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Dulcom en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 22. Wijziging van de voorwaarden
Dulcom is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Dulcom zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

BIJLAGE 1: VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Indien Dulcom bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens Verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van verwerkersovereenkomsten van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 1. Algemeen

 1. De begrippen die in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend.
 2. Dulcom biedt Opdrachtgever de mogelijkheid om de Dienst af te nemen, waarbij Dulcom bij de uitvoering van de Dienst voor en ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens kan Verwerken. Bij deze Verwerking van Persoonsgegevens kan Opdrachtgever worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien Opdrachtgever de Persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij Verwerkt als Verwerker. Dulcom vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de Opdrachtgever Persoonsgegevens Verwerkt) de rol van Verwerker of subverwerker.

Artikel 2. Doeleinden van de Verwerking

 1. Dulcom verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens te Verwerken. De Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst alsmede voor de duur daarvan, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
 2. Dulcom zal de Persoonsgegevens niet voor enig ander doel Verwerken dan zoals door Opdrachtgever is vastgesteld. Opdrachtgever zal Dulcom op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bijlage zijn genoemd.
 3. Dulcom heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens. Dulcom neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.
 4. Dulcom Verwerkt in opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens, met dien verstande dat deze geen bijzondere Persoonsgegevens, Burgerservicenummers dan wel gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten betreffen, zoals bijvoorbeeld de volgende standaard categorieën:
  • NAW-gegevens;
  • telefoonnummers;
  • e-mailadressen;
  • IP-adressen;
  • en andere mogelijke categorieën van niet bijzondere Persoonsgegevens.
 5. Deze Persoonsgegevens hebben betrekking op de in dit artikellid bepaalde categorieën Betrokkenen. De Betrokkenen betreffen:
  • personen die gebruik maken van de Dienst;
  • bezoekers van de website;
  • personen die e-mail ontvangen van of verzenden aan Opdrachtgever;
  • personen die opgenomen worden door Opdrachtgever in haar e-mailadressenboek binnen de door Dulcom beschikbaar gestelde webmailomgeving;
  • personen die Persoonsgegevens in een contactformulier invullen;
  • personen die Persoonsgegevens ter Verwerking ter beschikking stellen aan Opdrachtgever;
  • en andere mogelijke categorieën Betrokkenen wiens Persoonsgegevens middels de Dienst worden Verwerkt.

Artikel 3. Verplichtingen Dulcom

 1. 1. Ten aanzien van de in artikel 2 van deze Bijlage genoemde Verwerkingen zal Dulcom zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het Verwerken van Persoonsgegevens door Dulcom vanuit diens rol.
 2. Dulcom zal Persoonsgegevens en andere gegevens Verwerken die door of namens de Opdrachtgever aan Dulcom zullen worden aangeleverd en op basis van schriftelijke instructies van Opdrachtgever.
 3. Dulcom zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Bijlage.
 4. De verplichtingen van Dulcom die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens Verwerken onder het gezag van Dulcom.
 5. Dulcom zal Opdrachtgever in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Opdrachtgever in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.
 6. Dulcom zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, de noodzakelijke medewerking verlenen bij het nakomen van diens plichten conform de AVG, waaronder mede doch niet uitsluitend diens beveiligingsplicht, de meldplicht datalekken, het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling en een voorafgaande raadpleging bij de toezichthouder bij een Verwerking met een hoog risico. De door Dulcom redelijkerwijs gemaakte of te maken kosten in verband met de voornoemde medewerking zullen door Opdrachtgever worden vergoed.

Artikel 4. Doorgifte van Persoonsgegevens

 1. Dulcom Verwerkt Persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie. Opdrachtgever geeft Dulcom daarnaast toestemming voor de Verwerking van Persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
 2. Dulcom zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of welke landen het gaat.

Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid

 1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving. De toegestane Verwerkingen zullen door Dulcom worden uitgevoerd binnen een (semi-)geautomatiseerde omgeving.
 2. Dulcom is louter verantwoordelijk voor de Verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
 3. Voor alle overige Verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door Opdrachtgever, Verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan Dulcom zijn gemeld, Verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Dulcom niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze Verwerkingen rust uitsluitend bij Opdrachtgever. Opdrachtgever staat te allen tijde in voor de rechtmatigheid van deze Verwerkingen en dat zijn systemen en infrastructuur te allen tijde adequaat beveiligd zijn.
 4. Het is aan Opdrachtgever om te beoordelen of Dulcom afdoende garanties biedt met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de Verwerking aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of enige andere toepasselijke wet- en regelgeving voldoet en de bescherming van de rechten van Betrokkenen voldoende zijn gewaarborgd.
 5. Opdrachtgever staat te allen tijde ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot Verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.
 6. Opdrachtgever staat te allen tijde ervoor in dat er bij het gebruik van de Diensten geen bijzondere Persoonsgegevens, Burgerservicenummers dan wel gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten worden Verwerkt, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.
 7. Onverminderd de overige rechten van Dulcom, vrijwaart Opdrachtgever Dulcom van eventuele schade, aanspraken van derden en door toezichthouders opgelegde boetes, indien Opdrachtgever in strijd handelt met deze Bijlage en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of enige andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 6. Inschakelen van derden of onderaannemers

 1. Opdrachtgever verleent Dulcom hierbij een algemene toestemming om bij de Verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen. Op verzoek van Opdrachtgever zal Dulcom Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers.
 2. Dulcom heeft het recht om veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van subverwerkers door te voeren. Dulcom zal Opdrachtgever inlichten over de beoogde veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van subverwerkers, waarbij Opdrachtgever de mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen bezwaar te maken. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend. Indien Opdrachtgever geen bezwaar maakt binnen de genoemde termijn van twee weken, dan wordt Opdrachtgever geacht ermee in te stemmen.
 3. Indien Opdrachtgever binnen de termijn als bedoeld in het vorige artikellid bezwaar maakt, dan zullen beide partijen zich inspannen om in goed overleg tot een redelijke oplossing te komen. Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over het voornemen van Dulcom, dan is Dulcom gerechtigd om de betreffende nieuwe subverwerker in te schakelen en is Opdrachtgever gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de nieuwe subverwerker ingeschakeld wordt.
 4. Dulcom zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Opdrachtgever en Dulcom zijn overeengekomen. Dulcom staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.

Artikel 7. Beveiliging

 1. Dulcom zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten Verwerkingen van Persoonsgegevens, vooral als gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
 2. Dulcom treft de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.
 3. Dulcom kan wijzigingen aanbrengen in de getroffen beveiligingsmaatregelen indien dat naar haar oordeel noodzakelijk is om een passend beveiligingsniveau te blijven bieden.
 4. Dulcom staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Dulcom zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de uitvoeringskosten van de beveiligingsmaatregelen, de aard, omvang en de context van de Verwerkingen, de doeleinden en het beoogd gebruik van de Dienst, de verwerkingsrisico’s en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van Betrokkenen die zij gezien het beoogd gebruik van de Dienst mocht verwachten, niet onredelijk is.
 5. De omschreven beveiligingsmaatregelen bieden, naar het oordeel van de Opdrachtgever, een op het risico van de Verwerking van de door hem gebruikte of verstrekte Persoonsgegevens afgestemd beveiligingsniveau.
 6. Opdrachtgever stelt enkel Persoonsgegevens ter Verwerking aan Dulcom ter beschikking, indien Opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 8. Meldplicht

 1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins Verwerkte gegevens) zal Dulcom, zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of Betrokkenen zal informeren of niet. Dulcom spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.
 2. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Dulcom meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel Betrokkenen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.
 3. De meldplicht behelst voor Dulcom in ieder geval het melden aan Opdrachtgever van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:
  • wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
  • wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
  • wat de (voorgestelde) oplossing is;
  • wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;
  • wat de contactgegevens voor de opvolging van de melding zijn;
  • wie geïnformeerd is (zoals Betrokkene zelf, Opdrachtgever, toezichthouder).

Artikel 9. Afhandeling verzoeken van Betrokkenen

In het geval dat een Betrokkene een verzoek over zijn Persoonsgegevens richt aan Dulcom, zal Dulcom het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever en de Betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Opdrachtgever hulp nodig heeft van Dulcom voor de uitvoering van een verzoek van een Betrokkene, zal Dulcom hieraan meewerken en kan Dulcom hiervoor kosten in rekening brengen.

Artikel 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Op alle Persoonsgegevens die Dulcom ingevolge deze Bijlage voor Opdrachtgever Verwerkt, rust een geheimhoudingsplicht van Dulcom jegens derden. Dulcom zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot Betrokkenen herleidbaar is.
 2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:
  • voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of
  • indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of deze Bijlage; of
  • indien er een wettelijke verplichting en/of een rechterlijk bevel bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken; of
  • ten aanzien van derden waaraan Persoonsgegevens in hun hoedanigheid als subverwerker worden verstrekt.

Het gebruik van cookies

Voor het functioneren van onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

 • Analytic cookies: om te kunnen analyseren hoe onze website door bezoekers wordt gebruikt en naar aanleiding daarvan verbeteringen te kunnen doorvoeren
 • Functionele cookies: om de website beter te laten werken

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze dienst niet voor ingelogde gebruikers. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, wij laten de IP-adressen anonimiseren. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Google houdt zich aan de privacybeginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking kunt u de privacy verklaring van Google lezen.

In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

Klassikaal bij ons op locatie

Lesdagen van 10.00 - 16.00 uur
Kaartenmakerstraat 7, 2984 CB Ridderkerk
Inclusief koffie, thee, water en lunch
Reader met onderwerpen in PDF
Toegang online lesmateriaal

InDesign
Combi cursus Creatief DTP

Leer in korte tijd werken met Adobe InDesign, Illustrator en Photoshop en maak je eigen publicaties.

Online via e-learning

15 video lessen
Oefenmateriaal en opdrachten
Contact momenten met de trainer
Onbeperkt toegang
Zoeken binnen video’s

Incompany bij jou op locatie

Geheel op jou toegespitst met zo mogelijk meerdere collega’s.

Vraag een incompany training aan
Wil je gratis een online proefles volgen?
Ervaring

25+
Jaar praktijkervaring

20+
Jaar ervaring Adobe training

Reviews

2.500
Tevreden cursisten

cursussen

1.000+
Cursussen gegeven

400+
Bedrijven in training

incompany

80+
In-Company trainingen

Schrijf een review
Uitstekend
Gebaseerd op 167 recensies
Myrthe H
Myrthe H
2023-10-25
Ik heb de driedaagse DTP Cursus Basis voor Photoshop, InDesign en Illustrator gevolgd. Super leerzaam! Jeroen legt rustig en duidelijk alles uit, zodat iedereen het op zijn/haar tempo kan volgen. Ik had al enige kennis van de programma’s maar alsnog was het leerzaam om alles opnieuw te horen en toe te passen. Hierdoor heb ik zeker alsnog veel nieuwe dingen geleerd.
ewc samazer
ewc samazer
2023-10-24
Prima cursus, Jeroen is zeer helder in uitleg en erg geduldig.
Dennie Bosch van den
Dennie Bosch van den
2023-10-18
Enorm goede en duidelijk cursus! Jeroen Duller heeft samen met zijn collega meegenomen door de Adobe programma's Animatie door middel van uitleg en verschillende opdrachten. Ik kan met zekerheid zeggen dat ik de programma's een stuk beter begrijp. Dankjewel Jeroen!
Vincent Verweij
Vincent Verweij
2023-08-22
Goeie training voor de basis vaardigheden Photoshop, Indesign en Illustrator. Een trainer die rustig zijn verhaal vertelt, ruimte geeft voor vragen en leuke oefen opdrachten tijdens de cursussen. Ook het naslagwerk is goed en makkelijk toegankelijk.
Susanne van Gemert
Susanne van Gemert
2023-08-21
Hele fijne en leerzame cursus. Er is ruimte voor persoonlijke vraagstukken. Jeroen is een fijne trainer en is erg goed in zijn vak! Bedankt voor de leerzame cursus!
Stichting Blauwe Lijn
Stichting Blauwe Lijn
2023-08-06
Ik koos voor de cursus Illustrator Adobe bij Dulcom DTP Trainingen omdat ik hoopte dat ik snel aan de slag zou kunnen gaan met het programma Illustrator van Adobe. De cursus heeft waargemaakt wat ik hoopte te leren. Jeroen Duller is een hele prettige docent, die iedereen op zijn gemak liet voelen en tijd nam om vragen te beantwoorden. De duur van de cursus was prima en per cursusonderdeel kon genoeg worden geoefend met de tools. Ik kan deze cursus van harte aanbevelen.
Cora Noordam
Cora Noordam
2023-07-05
Vandaag de cursus Creatief DTP Basis afgerond. Een echte aanrader voor iedereen die in een korte tijd de basisvaardigheden onder de knie wilt krijgen. Een toegankelijke interactieve cursus die heel erg leerzaam is. Jeroen neemt alle tijd voor je en geeft prettig les. Bedankt Jeroen!
astrid driessen venhorst
astrid driessen venhorst
2023-05-30
De 3-daagse basiscursus Creatief DTP bij Dulcom - door Jeroen Duller - is goed opgebouwd en heel praktisch en no-nonsense. Jeroen legt rustig uit, er is veel ruimte voor vragen en verduidelijking, hij speelt in op gerelateerde zaken vanuit je eigen werkveld en zijn enthousiasme is aanstekelijk. Dikke aanrader als (eerste) stapje in Adobe!
Lynn van Geest
Lynn van Geest
2023-05-07
ik heb de cursus indesign, photoshop en illustrator gevolgd. vond dit erg leuk en leerzaam! je werd goed geholpen en het tempo was juist, ook de verdeling van de lessen tussen theorie en praktijk vond ik erg fijn. conclusie: zeker een aanrader!
Bram Kosterink
Bram Kosterink
2023-03-17
Bij Jeroen terecht gekomen voor een basistraining Photoshop, InDesign & Illustrator. Het contact was vanaf moment een prettig en hebben samen een plan gemaakt om mij en mijn collega in de kortst mogelijke tijd zo goed mogelijk de basistechnieken mee te geven. Dit is gelukt! Jeroen is twee dagen bij ons op kantoor geweest om te trainen en zijn erg blij met de opgedane kennis. Een absolute aanrader.